هر هفته روزهای دوشنبه مصاحبه با رادیو تجارت.

موج اف. ام - ۵/۱۰۲