شرکت بورس امکانات و رویه های سامانه های معاملاتی بورس های مختلف را بررسی نموده که خلاصه ای از ویژگی های برخی از بازارهای نقدی اوراق بهادار آسیایی به پیوست ارائه شده که در این مقایسه وضعیت بورس اوراق بهادار تهران نیز لحاظ شده است جزئیات این مقایسه در پیوست زیر قابل دریافت می باشد.

http://www.irbourse.com/NewsDetail.aspx?NewsIdn=8665