دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم حاضر شدم.

عنوان برنامه 

  • بورس صعود بر موج اخبار یا تحرک اقتصادی


مجری برنامه سرکار خانم حسنی دخت و دوستان دیگری ( آقای دکتر اسکندری. آقای حکیمی بانک مرکزی ) هم میهمان برنامه بودند.

 

تجربه خوبی بود. هر چند هیجان و استرس تا حدودی بر من غالب بود.