روش محاسبه امتیاز اطلاع رسانی چگونه است؟

روش محاسبه امتیاز اطلاع رسانی

امتیاز اطلاع رسانی در بازار سرمایه ایران رتبه و امتیاز شرکتها را در خصوص نحوه اطلاع رسانی انها بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان نشان می دهد. این امتیاز در حال حاضر برای همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در مقاطع سه ماهه محاسبه و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود. در حال حاضر این امتیاز بین صفر تا 100 گزارش می شود ولی بر اساس متدلوژی محاسباتی آن، امکان آنکه شرکتی امتیاز منفی دریافت کند نیز وجود دارد.

بر اساس متدلوژی موجود، دستورالعمل افشای اطلاعات و انتظارات این دستورالعمل از ناشران ثبت و پذیرفته شده در دو بخش بصورت کمی در میاید. بخشی به ارایه به موقع اطلاعات و دیگری داشتن قابلیت اتکای اطلاعات ارسال شده تمرکز دارد.

دستورالعمل افشای اطلاعات برای همه گزارش ها در مقاطع مختلف زمان مشخص و همچنین موعد نهایی برای انتشار تعیین کرده و از اینرو شرکتها موظف هستند تا در ززمان های تعیین شده اقدام به انتشار نمایند. از طرفی ارسال گزارش های بدون قابلیت اتکا نیز چیزی جز گمراهی سرمایه گذاران و سهامداران را نخواهد داشت. بویژه در بورس تهران که ناشران موظف هستند قبل از شروع سال مالی جدید بودجه خود را به بازار منعکس نمایند.

بر اساس روش محاسباتی موجود ، به موقع بودن گزارش ها وزن 33 درصد و قابلیت اتکای گزارش نیز وزن 67 درصد دارد. به نحویکه اگر شرکتی گزارش مشخصی را با تاخیر بفرستد به ازای هر روز تاخیر یک امتیاز منفی دریافت خواهد کرد و در مجموع این امتیازات با وزن یک سوم از امتیاز حداکثری که صد می باشد کسر می گردد.

همچنین اگر سود محقق شده شرکت نسبت به سود پیش بینی شده انحراف داشته باشد به میزان انحراف نمره منفی خواهد داشت که در مجموع با ضریب دوسوم از امتیاز صد خواهد کاست. مجموع این دو امتیاز، نمره اطلاع رسانی شرکت را نشان می دهد. در حا ل حاضر متوسط امتیاز اطلاع رسانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران بیش از 80 است.

/ 0 نظر / 24 بازدید