سهام شناور آزاد شرکتها در بورس تهران

رشد سهام شناور آزاد 190 شرکت در سه ماهه سوم سال

سهام شناور آزاد 190 شرکت از مجموع 315 شرکت بورس تهران در سه ماهه سوم سال افزایش یافت بطوریکه این افزایش ها از چند دهم درصد تا بیش از 48 درصد برای شرکتها بوده است. بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته توسط اداره ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، هم اکنون حدود 125 میلیارد سهم در بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل دادوستد روزانه را دارد و به عبارت دیگر جزو سهام شناور آزاد است. با توجه به شرایط مساعد بازار برای عرضه سهام توسط سهامداران عمده و همچنین پیگیری نهادهای مسوول در امر سهام شناور ازاد موجب شد تا در دوره سه ماهه مورد بررسی میانگین سهام شناور آزاد شرکتهای بورس تهران به بیش از 21.87 درصد برسد. با توجه به وزن هر شرکت در بورس، میانگین وزنی سهام شناور آزاد به بیش از 18.55 درصد رسیده است که در پایان شهریور ماه 17.79 درصد بود. باید توجه داشت که در سال جاری با عرضه 5 درصد از سهام شرکتهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و نفت و گاز تامین (تاپیکو) میانگین وزنی سهام شناور آزاد بورس تهران تاحدودی کاهش یافته بود.

 

پایان آذر 92

پایان شهریور 92

درصد تغییر

ارزش بازار (میلیون ریال)

4.258.686

3.013.553

41

ارزش اسمی (میلیون ریال)

673.509

612.673

10

تعداد سهام شناور آزاد (میلیون سهم)

124.905

109.297

14

 

بر اساس محاسبات صورت گرفته تعداد سهام شناور آزاد در پایان شهریور 92 حدود 110 میلیارد سهم بود که ان چنانکه اشاره شد به بیش از 125 میلیارد سهم رسیده است که حکایت عرضه بیش از 15 میلیارد سهم در سه ماهه اخیر دارد. در یک محاسبه ساده با توجه به ارزش بازار بورس تهران که چیزی حدود 430 هزار میلیارد تومان است و تعداد 673 میلیارد سهم ثبت شده ای که در بازار وجود دارد می توان گفت که در این دوره سه ماهه چیزی بیش از ده هزار میلیارد تومان سهام توسط سهامداران عمده شرکتها عرضه شد.

در همین دوره سهام شناور آزاد 18 شرکت بیش از 10 درصد رشد داشته است و درصد شناوری 50 شرکت نیز بیش از 5 درصد رشد داشته است که این آمار موید آن است که رشد سهام شناور در شرکتها محسوس می باشد. البه باید توجه داشت که 20 شرکت نیز کاهش 3 تا 9 درصدی در درصد سهام شناور آزاد داشتند.

بورس اوراق بهادار تهران از دو بازار اول و دوم برخوردار است که بازار اول نیز از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. شرکتها پذیرفته شده با توجه به دستورالعمل پذیرش و حداقل های تعیین شده در ابن بازارها طبقه بندی می شوند که در پایان اردیبهشت هر سال جابه جایی و تغییر طبقه بندی صورت می گیرد. سهام شناور ازاد به عنوان یک معیار تعیین کننده در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم به ترتیب 20 ، 15 و 10 درصد است. از اینرو جتی شرکتهای بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو و پالایش بندرعباس با سرمایه های 2500، 2900 و 1380 میلیارد تومانی بدلیل کم بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار دوم طبقه بندی شده اند.

بر اساس آخرین امار، میانگین سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول 23.35 درصد است که با توجه به سرمایه شرکتها، میانگین وزنی سهام شناور در این تابلو بیش از 20.11 درصد است. در این تابلو 60 شرکت حضور دارد که 41 شرکت از آن رشد سهام شناور ازاد در این دوره سه ماهه داشته اند. لیزینگ رایان سایپا و ایران ترانسفو به ترتیب 13.7 و 7.1 درصد رشد سهام شنائر آزاد داشته اند. هنوز 24 شرکت از شرکتهای تابلوی اصلی بازار اول، سهام شناور آزادشان به 20 درصد نرسیده است که پیگیری ها همچنان ادامه خواهد داشت.

با عرضه های صورت گرفته میانگین حسابی سهام شناور آزاد تابلوی فرعی به 21.25 درصد رسیده است که با توجه به وزن شرکتها، بطور متوسط 20.66 درصد از سهام شرکتها در این تابلو بصورت شناور آزاد است. در این تابلو درصد شناوری 25 شرکت از 61 شرکت افزایش یافته است. سهامداران عمده دو شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه و سرمایه گذاری صنعت نفت به ترتیب 48 و 18 درصد از سهمشان را در بازار عرضه کردند. با این وجود، هنوز 17 شرکت از شرکتها پذیرفته شده در این بازار، حد نصاب این تابلو را ندارند و درصد سهام شناورشان به 15 درصد نرسیده است.

میانگین سهام شناور آزاد در بازار دوم بورس تهران نیز 21.60 درصد است که با حضور شرکتهای بزرگ، میانگین وزنی سهام شناور در این بازار 14 درصد است. در این بازار گروه خودروسازی سایپا سهام شرکتهای زیر مجموعه خود مانند سایپا دیزل، سایپا شیشه و کمک فنر ایندامین به ترتیب 26، 21 و 18.5 درصد را در برهه سه ماهه سوم عرضه کرد. البته باید توجه داشت که در همین دوره تغییر در ترکیب سهامداری قندپیرانشهر و لامیران موجب شده درصد شناور آزاد این شرکت ها به ترتیب 8.5 و 6.7 درصد کاهش یابد. 49 شرکت از شرکتهای بازار دوم هنوز حدنصاب بازار دوم را ندارند.

 

میانگین حسابی

میانگین وزنی

کل بورس

21.87

18.55

تابلوی اصلی بازار اول

23.35

20.11

تابلوی فرعی بازار اول

21.25

20.66

بازار دوم

21.60

13.40

اعداد به درصد است.

 

در بین صنایع پذیرفته شده در بورس تهران صنعت خودرو بیشترین رشد سهام شناور ازاد را داشت. در حال حاضر 10.7 میلیارد سهم شناور آزاد وجود دارد که در پایان شهریور ماه تنها 8.7 میلیارد سهم وجود داشت. و صنعت دارو نیز برخلاف همه صنایع که رشد سهام شناور داشتند، کاهش سهام شناور داشته است بطوریکه درصد شناوری 18 شرکت در سه ماهه سوم کاهش یافته است. تعداد سهام شناور ازاد در این صنعت 1428 میلیون سهم بوده است که به 1335 میلیون سهم کاهش یافته است.

در این دوره علاوه بر مساعد بودن شرایط بازار نهادهای مختلفی هم پیگیر عرضه سهام جدید و افزایش سهام شناور آزاد بوده اند. بورس اوراق بهادار تهران پیگیری برای افزایش درصد شناور ازاد شرکتها را تا دستیابی به معیارهای دستورالعمل پذیرش ادامه خواهد داد.

 

سید روح الله حسینی مقدم

مدیر نظارت بر شرکتها بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

/ 0 نظر / 267 بازدید