تولید ناخالص داخلی در جهان

 

Rank  

Country  

GDP (millions of USD)  

World

54,311,608

 European Union

1,830,100

1

 United States

13,843,825

2

 Japan

4,383,762

3

 Germany

3,322,147

4

 China

3,250,827

5

 United Kingdom

2,772,570

6

 France

2,560,255

7

 Italy

2,104,666

8

 Spain

1,438,959

9

 Canada

1,432,140

10

 Brazil

1,313,590

11

 Russia

1,289,582

12

 India

1,098,945

13

 South Korea

957,053

14

 Australia

908,826

15

 Mexico

893,365

16

 Netherlands

768,704

17

 Turkey

663,419

/ 0 نظر / 7 بازدید