نمونه سوالات آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه با پاسخ تشریحی

سوالات اقتصاد

1- کدامیک از موارد زیر از  ویژگی­های بازار رقابتی کامل است.

1-    قیمت پذیر بودن، همگن بودن تولیدات و موانع مهم برای ورود

2-    تبلیغات و بازدهی نسبت به مقیاس

3-    قیمت پذیر بودن، همگن بودن تولیدات و آسان بودن ورود و خروج

4-    عدم صرفه جویی نسبت به مقیاس و هزینه های ثابت متوسط بالا.

 2-کدامیک از موارد زیر باعث انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ می­شود؟

1)      افزایش در قیمت کالای جانشین

2)      کاهش در قیمت کالای مکمل

3)      افزایش در درآمد پولی، اگر کالا پست باشد

4)      رشد جمعیت به­طوری که تعداد مصرف­کنندگان کالا، افزایش یابد.

 

3-منحنی هزینه ثابت کل، ...

1) افقی است                          2) صعودی است

3) نزولی است                         4) هر کدام از موارد بالا امکان­پذیر است.

4-منحنی تقاضای زیر مربوط به یک کالای مصرفی است، در نقطه B ، کشش قیمتی ...

1)      بزرگتر از دو است               

2)      بزرگتر از یک است.

3)      کوچکتر از یک است                       

4)      هر کدام از موارد بالا امکان پذیر است.

 5-در نمودار مقابل، نمودار تولید نهایی و تولید متوسط یک تابع تولید به­طور هم­زمان رسم شده­اند. کدام منحنی می­تواند منحنی تولید نهایی باشد؟

 2(1                                                                  1 (2

3)  هر دو می­توانند منحنی تولید نهایی باشند                   4) با اطلاعات موجود نمی­توان تعیین کرد.

 

6- بنگاهی سطح تولید حداکثر کننده سود (یا حداقل کننده زیان) را انتخاب کرده است. در این سطح تولید، قیمت کالاهای آن 20 تومان و هزینه متوسط کل آن 25 تومان است. این بنگاه، ...

1)      باید تعطیل کند.

2)      اگر دارای هزینه متوسط متغیر کمتر از 20 باشد، باید به تولید ادامه دهد.

3)      در هر واحد تولید 5 تومان سود به دست می آورد.

4)      در هر واحد تولید 20 تومان ضرر می کند.

 

7- درصد تغییر در مقدار تقاضای یک کالا تقسیم بر درصد تغییر قیمت یک کالای دیگر، چه نامیده می شود؟

1)      کشش جانشینی

2)      کشش درآمدی

3)      کشش قیمتی

4)      کشش متقاطع

 

  8-یک بنگاه رقابتی را در نظر بگیرید که در تعادل کوتاه مدت است و MC>ATC است. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که  ...

1)      بنگاه سود اقتصادی به دست می آورد.

2)      بنگاه در بلندمدت از بازار خارج خواهد شد.

3)      بنگاه ضرر می کند.

4)      با اطلاعات داده شده نمی توان اظهارنظر کرد.

 9-اگر تقاضای انحصارگر   A-2Qو MC=4  و مقدار تولید حداکثر کننده سود 20 واحد باشد، مقدارA  در تعادل برابر است با:

20 (2                                       84 (1

3) 6                                          4)4

 10-توسعه موفقیت آمیز تولید، تبلیغات و ایجاد نام تجاری در شرایطی تأثیر مثبتی بر سود اقتصادی تولید کننده خواهد داشت که تولید کننده در بازار .......... فعالیت کند.

1)      انحصار کامل

2)      رقابت انحصاری

3)      رقابت کامل

4)      انحصار خرید

 

11-برای یک شرکت در رقابت کامل، با افزایش تولید، درآمد نهایی ...........

1) ثابت می ماند                             2) کاهش می یابد.

3) افزایش می یابد                           4) قابل قضاوت نیست.

  12-اگر انحصارگری دارای تابع درآمدMR=200-4Q    باشد، بعد از چه سطح قیمتی کشش قیمتی تقاضای او بزرگتر از یک است؟

100 (1                         50 (2

25 (3                           200 (4

 13-قانون نزولی بودن بازده بیان می کند که برای یک فرآیند معین تولید هر چه بیشتر و بیشتر از منابع تولید مانند نیروی کار، استفاده شود و مقدار نهاده دیگر ثابت نگاه داشته شود، در این صورت:

1)                           هزینه ها با نرخی فزآینده کاهش می یابند.

2)                           هزینه ها با نرخی کاهنده، کاهش می یابند.

3)                           محصولات تولید شده با نرخی کاهشی افزایش می یابند.

4)                           تولید با نرخی فزاینده کاهش می یابد.

 14-فرض کنید که در سطوح مصرف و تولید کنونی برای یک کالا، کشش قیمتی تقاضا معادل 2 است، در صورتی که مالیات بر فروش وضع می شود، پیامد اقتصادی آن بر دوش کدام گروه خواهد بود؟

1)   قسمتی خریدار قسمتی فروشنده          

2)   فروشنده

3)   خریدار

4)   بستگی به مقدار تعادلی قیمت و مقدار بازار دارد

  15-در صورت اعطای یارانه به تولید ذرت، کدام گزینه درست است؟

1)      انتقال منحنی عرضه به پایین

2)      کاهش مقدار تعادلی بازار

3)      هزینه نهایی کوچکتر از منفعت نهایی خواهد شد

4)      افزایش تقاضا و افزایش قیمت تعادلی

  16-فرض کنید منحنی تقاضای عسل به دلیل افزایش درآمد مصرف کنندگان به گونه ای جا به جا شود که قیمت متعادلی عسل از70,000 ریال به 90,000 ریال برای هر کیلوگرم افزایش یابد. اگر در تعادل جدید با فرض عدم جا به جایی منحنی عرضه شده، مقدار عرضه شده از 500 کیلوگرم در ماه به 600 کیلوگرم افزایش یابد، کشش قیمتی عرضه برای عسل تقریبا برابر است با

1)      1.91-                          

2)      1.91+

3)      0.73+

4)      0.73-

  17-در یک بازار رقابتی کامل، منحنی تقاضای یک شرکت خاص به چه صورت است؟

1)      افقی

2)      عمودی

3)      خط مستقیم با شیب مثبت

4)      خط مستقیم با شیب منفی

 18-اگر تابع سود یک بنگاه انحصاری به شکل زیر باشد، بنگاه باید:

 1)      تولید کند تا سودبدست آورد

2)      تعطیل کند

3)      تولید کند

4)      هیچ کدام ازموارد دیگر

  19-تفاوت تولید ناخالص ملی و درآمد ملی در کدام یک از موارد زیر است؟

1)      ارزش افزوده و استهلاک

2)       استهلاک و مالیات های غیرمستقیم

3)      استهلاک و خالص درآمد عوامل تولید از خارج

4)       استهلاک و سهم بیمه های اجتماعی

 20-اگر اتومبیل دست دومی را ده میلیون تومان بخریم و بابت این معامله به بنگاه معاملات ماشین 10000 تومان و به دفترخانه اسناد کشور 5000 تومان پرداخت کنیم،  به تولید ناخالص ملی چقدر اضافه می شود؟ ( صاحب اول، اتومبیل را 500000  تومان خریداری کرده بود.)

1)      1000000 تومان

2)      500000 تومان

3)      15000 تومان

4)       515000 تومان

 

21- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

1)      افزایش مالیات ها یک سیاست انبساطی مالی است.

2)      افزایش مخارج دولت یک سیاست انبساطی مالی است.

3)      افزایش مالیات ها یک سیاست انبساطی پولی است.

4)      افزایش مخارج دولت یک سیاست انبساطی پولی است.

 22- افزایش هم زمان و برابر مالیات و مخارج دولتی، سیاست ......

1)      مالی انبساطی است

2)       مالی انقباضی است.

3)       پولی انبساطی است

4)      پولی انقباضی است.

 23-سیاست پولی انقباضی ...

1)      باعث افزایش حجم پول می شود و تأثیر آن بر نرخ بهره نامشخص است.

2)      تأثیری بر نرخ بهره ندارد.

3)      باعث کاهش نرخ بهره می شود.

4)      باعث افزایش نرخ بهره می شود.

 24-فرض کنید بانک مرکزی تصمیم  دارد نرخ بهره در اقتصاد کاهش یابد، برای تحقق این سیاست، بانک مرکزی باید،

1)      نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد.

2)      اوراق بهاردار با درآمد ثابت بفروشد.

3)      اوراق بهادار با درآمد ثابت بخرد.

4)      بسته به شرایط اقتصادی، هر سه گزینه می تواند درست باشد.

 25-روابط اقتصادی کلان کشوری در معادلات زیر بیان شده است:

C=40+ 0/8YD        I=100            G=50           T=25

در آمد تعادلی برابر است با:

825 (1                         500 (2

1050 (3                      725 (4

 

پاسخ به سوالات اقتصاد ( اصول بازار سرمایه)

سؤال1) گزینه3

بازار رقابت کامل، بازاری است که تعداد خریدار و فروشنده در آن بسیار زیاد است و هیچ یک از خریداران و فروشندگان به تنهایی نمی تواند بر قیمت اثرگذار باشد و همه قیمت­پذیر هستند. از طرفی از خصوصیات این بازار آزادی ورود و خروج برای همه خریداران و فروشندگان و همچنین ممکن بودن کالا و خدمات قابل ارائه است. در نتیجه گزینه 3 پاسخ درست است.

 سؤال2) گزینه 3

همچنانکه اشاره شد بحث انتقال منحنی تقاضا و حرکت روی منحنی تقاضا مطرح است. همه عوامل موجب انتقال منحنی تقاضا می­شوند اما سؤال آن است که کدامیک موجب انتقال به چپ منحنی تقاضا می­شود.

-         افزایش قیمت کالای جانشین موجب افزایش تقاضا از کالای مورد نظر ما خواهد شد. که این افزایش تقاضا با انتقال منحنی به سمت راست و بالا می­شود.

-         کاهش قیمت کالای مکمل موجب افزایش تقاضا از کالای مورد نظر می­شود. زیرا کالای مکمل کالایی است که با هم استفاده می­شود. پس در این حالت نیز منحنی تقاضا به سمت راست و بالا می­رود.

-         چنانچه درآمد افزایش یابد و کالا مورد نظر ما پست باشد، یعنی مقدار تقاضا کاهش خواهد یافت. با این افزایش درآمد منحنی به سمت چپ و پائین حرکت می­کند.

 سؤال3) گزینه 1

هزینه ثابت کل با سطح و مقدار تولید ارتباطی ندارد و بیانگر هزینه­ای است که درهر صورت بنگاه تولیدی باید پرداخت نماید. پس منحنی هزینه ثابت کل خط افقی است و منحنی هزینه ثابت متوسط(شیب خط و اصل از هر نقطه هزینه ثابت کل به مبدأ مختصات) نزولی خواهد بود.

 سؤال 4) گزینه 3

بصورت هندسی نیز می­توان کشش قیمتی تقاضا را محاسبه نمود. نقطه وسط منحنی تقاضا (A) دارای کشش واحد است و در سطوح قیمت پائین از آن کشش کمتر از 1 و در سطوح قیمت بالاتر از آن کشش قیمتی بزرگتر از 1 خواهد بود. در نقطه B کشش کوچکتر از 1 و کالا کم کشش است.

 

سؤال 5)گزینه 1:

همچنانکه در تعریف مراحل تولید یک بنگاه در کوتاه مدت اشاره شد، در منطقه یک تولیدی تولید متوسط صعودی است و تولید نهایی بالاتر از آن قرار دارد. در مرحله دوم تولید متوسط و تولید نهایی هر دو نزولی خواهد بود تا جائیکه تولید نهایی به صفر برسد. پس نمودارهای فوق مربوط به منطقه 2 تولید است. در منطقه 2 تولید، تولید متوسط از تولید نهایی بیشتر است. در نتیجه منحنی شماره 2 نمودار تولید نهایی است.

 سؤال 6)گزینه2:

 در چنین شرایطی که قیمت و هزینه متوسط کل وجود دارد به سادگی نمی­توان اظهار نظر کرد و نیاز به اطلاعات تکمیلی دارد. میدانیم در بازار رقابت کامل بنگاه تا سطح حداقل هزینه متوسط متغیر تولید می­کند زیرا می­تواند هزینه­های ثابت را پوشش دهد. در این سؤال هم اگر هزینه متوسط متغیر بنگاه از 20 واحد کمتر باشد، بنگاه به تولید ادامه خواهد داد.

 سؤال 7)گزینه 4

 کشش متقاطع درصد متغیر مقدار تقاضا را نسبت به تغییر قیمت کالای جانشین یا مکمل بررسی می­کند.

 سؤال 8)گزینه 1

بنگاه رقابتی در کوتاه­مدت می­تواند سود اقتصادی کسب کند یا حتی می­تواند سود اقتصادی صفر داشته باشد. ولی حتماً سود اقتصادی بلند مدت بنگاه رقابتی صفر است زیرا به محض دیدن سود اقتصادی بنگاه­های جدید وارد میشوند.

با توجه به اینکه در سطحی که MC>ATC بنگاه در تعادل است یعنی قیمت بالاتر از ATC است. به همین دلیل بنگاه رقابتی در این شرایط همه هزینه­ها را پوشش می­دهد و درآمد نیز کسب خواهد کرد. در نتیجه بنگاه در کوتاه مدت سود اقتصادی به دست می­آورد.

 سؤال 9)گزینه

 شرط تعادل در هر بازاری برابری درآمد نهایی و هزینه نهایی است. در این سؤال نیز این شرط باید برقرار باشد.

MR=MC

P=A-2Q

TR=P×Q=Q(A-2Q)=AQ-2Q2

 MR=A-4Q

A-4Q=4(MC)→

        Q=20 از طرفی

A=84   →

 

سؤال10)گزینه 2

در بازاررقابت کامل با توجه به همه کالاها و خدمات ممکن هستند، تبلیغات و نام تجاری مفهومی ندارد. اما در بازار رقابت انحصاری چون کالاها و خدمات ناممکن است و تعداد خریدار و فروشنده زیاد است، ایجاد نام تجاری می­تواند به توسعه فعالیت کمک کند.

 سؤال11)گزینه1

 در بازار رقابت کامل، قیمت ثابت است درنتیجه درآمد کل نیز دارای شیب ثابت خواهد بود. TR=P×Q

پس درآمد نهایی در این بازار خط افقی خواهد بود که با افزایش تولید، ثابت می­ماند. اما در بازار انحصار کامل، با افزایش تولید، تولید نهایی کاهش می­یابد.

 سوال 12: گزینه 1

برای انحصار گر تابع درآمد نهایی و درآمد متفاوت است و بطور عمومی شیب درآمد نهایی بیشتر از شیب قیمت ( تابع تقاضا ) است. در این سوال ابتدا تابع تقاضا را استخراج می­کنیم.

MR = 200 – 4Q   , TR = 200Q – 2Q2

TR = P.Q     : P = 200 – 2Q

از طرفی می دانیم که جایی که کشش قیمتی واحد است، درامد نهایی صفر است و قبل از آن درامد نهایی مثبت است و کشش قیمت بزرگتر از 1. پس کافی است نقاطی که درآمد نهایی مثبت است را پیدا کنیم.

MR > 0   :  200 -4Q >0    : 4Q < 200    :  Q<50

پس سطح تولید کمتر از 50 مناسب است. حال 50 را در تابع قیمت قرار می دهیم

P = 200 – 2(50) = 100

 سوال 13: گزینه 3

قانون بازده نزولی مربوط به تولید بنگاه در کوتاه مدت است که بر اساس آن هر چه به نهاده متغیر اضافه شود، تولید کل افزایش می یابد ولی با نرخ کاهنده.

برای محاسبه ریاضی قانون بازده نزولی کافی است که از منحنی تولید بنگاه دوبار مشتق بگیریم و برابر صفر قرار دهیم.

سوال 14: گزینه 1

در اینگونه سوالات هدف محاسبه دقیق بار مالیاتی نیست. فقط هدف آن است که با استفاده از رقم کشش بتوانیم حساسیت هر گروه را به افزایش قیمت بسنجیم. در این حالت که مالیات بر فروش وضع می شود، قیمت افزایش می یابد. چون کشش قیمتی تقاضا برابر 2 است پس حساسیت خریدار به تغییر قیمت زیاد است و در مقابل افزایش واکنش نشان می دهد و در نتیجه تنها بخشی از افزایش را خریدار و قسمتی را نیز فروشنده تحمل می کند. اما اگر خریدار دارای کشش قیمت صفر یا بی نهایت بود در آنصورت مالیات بر فروش را یا فرشونده و یا خریدار متحمل می شد.

سوال 15: گزینه 1

در چنین شرایطی که یارانه تولید پرداخت می­شود، هزینه تمام شده عرضه کننده کاهش می­یابد و در قیمت بازار توجیه بیشتری برای عرضه وجود خواهد داشت و عرضه افزایش می­یابد. با توجه به نمودار عرضه و تقاضا، افزایش عرضه باعث انتقال منحنی عرضه به سمت راست و پایین و افزایش قیمت تعادلی می­شود.

 سوال 16: گزینه 3

چون کشش قیمتی عرضه را خواسته است، پس حتما گزینه های 2 و 3 پاسخ هستند. زیرا کشش قیمتی عرضه مثبت است. کافی است که سوال را روی نمودار پیاده کنیم و محاسبات را بر اساس فرمول کشش عرضه انجام دهیم.

 سوال 17: گزینه 1

 سوال 18: گزینه 2

تابع سود نشان می­دهد که پس از کسر هزینه ها از درآمدها، چه میزان سود یا زیان باقی مانده است. که شکل این سوال حکایت از آن دارد که در هر سطحی از تولید شرکت مذکور زیان ده است و با افزایش تولید نیز سودی حاصل نمی شود. پس بنگاه تعطیل می کند.

 سوال 19: گزینه 2

تولید ناخالص ملی ارزش کل کالاها  و خدمات نهایی تولید شده است اما درامد ملی همان تولید خالص ملی به قیمت عوامل است. برای بدست آوردن درامد ملی باید ابتدا تولید ناخالص ملی را با کسر استهلاک به خالص تبدیل کنیم و سپس با کسر مالیلت های غیرمستقیم به تولید خالص ملی به قیمت عوامل یا درامد ملی دست پیدا کنیم.

 سوال 20: گزینه 3

ارزش کالاها و خدمات نهایی جدیدا تولید شده در محاسبه تولید ناخالص ملی منظور می شود. در نتیجه ارزش اتومبیل دست دوم در محاسبات نخواهد آمد. اما کارمزد و کمیسیون پرداختی طی دوره در محاسبات منظور می شود.

 سوال 21: گزینه 2

مالیات و هزینه های دولت و یارانه ها ابزارهای دولت برای اعمال سیاست مالی هستند. پس یکی از گزینه های 1 و 2 درست است. از طرفی با افزایش مالیات منحنی IS به سمت چپ و پایین حرکت می کند که حکایت از آن دارد که سیاست مالی انقباظی رخ داده است.

 سوال 22: گزینه 1

مالیات و مخارج دولتی از ابزارهای سیاست مالی است پس گزینه 3 و 4 نادرست است. اما تاثیر مخارج دولتی و مالیات در سیاستهای مالی دولت یکسان نیست. بلکه تاثیر مالیات و یارانه ها از تاثیر مخارج دولتی کمتر است. حال اگر سیاستهای اشاره شده را در نمودار رسم کنیم مشاهده می شود که در نهایت IS به سمت راست و بالا منتقل شده است که یک سیاست مالی انبساطی است. ( مالیات کمتر منحنی IS را به سمت چپ منتقل می کند.)

 سوال 23: گزینه 4

سیاست پولی انقباظی یعنی جابه جایی منحنی LM به سمت چپ و بالا که با رسم نمودارها IS و LM مشاهده می شود که نرخ بهره افزایش می یابد.

 سوال 24: گزینه 3

ابزارهای بانک مرکزی اثر خود را روی منحنی LM  نشان می دهد. برای کاهش نرخ بهره باید LM  طوری جابه جا شود که با برخورد IS سطح بهره کمتری را نشان دهد. یعنی باید منحنی به سمت راست و پایین جابه جا شود. یعنی یک سیاست پولی انبساطی. برای اینکار بانک مرکزی می تواند اوراق بهادار از بازار خریداری کند و در قبال آن عرضه پول در جامعه افزایش می یابد.

سوال 25: گزینه 3

مدل داده شده یک مدل سه بخشی است که تقاضای کل برابر است با :

Yd = C + I + G

Yd = C + c YD + I + G                 Yd = C + c(Y –T) + I + G

Yd = 40 + 0.8(Y-25) +100+ 50 = 210 – 0.8Y

از طرفی (تقاضا عرضه خود را ایجاد می کند)

Yd = Y

Y = 210 – 0.8 Y

Y = 1050

 

/ 12 نظر / 181 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بخرش

"نفهمی دردی است پنهان که فرد را نمی کشد اما اطرافیان را دق مرگ می کند!" سلام دوست گرامی؛ از این که به من سر می زنی و محبت داری از لطفت متشکرم. وبلاگم متعلق به شما عزیزان است و تشویق شما باعث می شود با دلگرمی بیشتری ادامه بدهم.

Parscloop.com

سلام دوست عزیز وبلاگ زیبایی دارید ، اگه با تبادل لینک موافق هستید منو رو با عنوان " پارس کلوپ " و آدرس http://www.parscloop.com لینک کنید و اطلاع بدید با چه نامی لینکتون کنم منتظر نظرتون هستم

مریم

سلام خداییش وبلاگت خوبه بیا با منم تبادل لینک کن مرسی اگه بیایی مرسی مریم

رصد

دوست عزيز سلام با خواندني هاي داغ روز با ما باشيد(91/11/29): قيام 29 بهمن تبريز به اعتراف آمريکايي‌ها http://www.rasademaraghe.ir/news/3166 کليپ بسيار ديدني و پربازديد http://www.rasademaraghe.ir/video/3163 مستند گورستان 1 http://www.rasademaraghe.ir/video/3164 مستند گورستان 2 http://www.rasademaraghe.ir/video/3165 جواب حدادعادل به انتقادها از شعر "کابل تا تبريز" http://www.rasademaraghe.ir/news/3167 بازتاب سخنان رهبري در رسانه هاي خارجي http://www.rasademaraghe.ir/news/3168 استخدام بيمه پاسارگاد + فرم ثبت‌نام http://www.rasademaraghe.ir/news/3174 گزارش تصويري تجديد عهد آذري ها با رهبر http://www.rasademaraghe.ir/report/3175 سرعت عجيب يک شناگر بي دست! + فيلم http://www.rasademaraghe.ir/video/3176 از توجهتان سپاسگزاريم

رصد

دوست عزيز سلام با خواندني هاي داغ روز با ما باشيد(91/11/29): قيام 29 بهمن تبريز به اعتراف آمريکايي‌ها http://www.rasademaraghe.ir/news/3166 کليپ بسيار ديدني و پربازديد http://www.rasademaraghe.ir/video/3163 مستند گورستان 1 http://www.rasademaraghe.ir/video/3164 مستند گورستان 2 http://www.rasademaraghe.ir/video/3165 جواب حدادعادل به انتقادها از شعر "کابل تا تبريز" http://www.rasademaraghe.ir/news/3167 بازتاب سخنان رهبري در رسانه هاي خارجي http://www.rasademaraghe.ir/news/3168 استخدام بيمه پاسارگاد + فرم ثبت‌نام http://www.rasademaraghe.ir/news/3174 گزارش تصويري تجديد عهد آذري ها با رهبر http://www.rasademaraghe.ir/report/3175 سرعت عجيب يک شناگر بي دست! + فيلم http://www.rasademaraghe.ir/video/3176 از توجهتان سپاسگزاريم

سپیده

ممنون...استفاده کردم کلی ;) منتها سوالاتی که نمودار داشت رو حدسی حل کردم D:

صمد قربانی

سلام من اتفاقی با وبلاگ شما آشنا شدم شهریور ماه آزمون اصول سرمایه و اوراق تامین دارم ممنون می شوم اگر نمونه سوالاتی داشته باشید برایم ایمیل کنید و یا راهنمایی کنید

علی

درود بر آبا و اجدادت

احسان

دریافت : نمونه سوالات آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه با پاسخ تشریحی

nik

mishe soalat e oosool bazar sarmaye o kamel bezarin? batasakor